اکسى بلاک Oxy Block

250,000تومان

توضیحات محصول

ژل گلیسیرین بازدارنده ى اکسیژن
کاربـردها:
محافظت از تغییر رنگ کامپوزیت در مجاورت اکسیژن
مزایا:
این ژل به راحتى از سطح کامپوزیت شسته میشود .
فاقد حلال هاى مخرب کامپوزیت میباشد.

اکســى بــلاك یــک ژل شــفاف و ویســکوز بــر پایــه ى گلیســیرین مــى
باشـد کـه منجـر بـه تشـکیل یـک لایـه ى بازدارنـده ى اکسـیژن بـر
روى سـطح کامپوزیـت و مـواد رزینـى و سـمان هـاى لوتینـگ مـى گـردد
ایــن امــر موجــب میشــود کــه در فرآینــد پلیمریــزه شــدن کامپوزیــت اختلالی ایجاد نشود.

همه نقد ها

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که نقد می نویسید: “اکسى بلاک Oxy Block”