کلمپ رابردم پرمولر بالا و پایین Rubber Dam Clamps Smart Instru #2

135/000 تومان
کلمپ رابردم پرمولر بالا و پایین Rubber Dam Clamps Smart Instru #2 جهت سوار شدن روی رابردم و دندان و

کلمپ رابردم پرمولر بالا و پایین Rubber Dam Clamps Smart Instru #2A

135/000 تومان
کلمپ رابردم پرمولر بالا و پایین Rubber Dam Clamps Smart Instru #2A جهت سوار شدن روی رابردم و دندان و

کلمپ رابردم پرمولر پایین Rubber Dam Clamps Smart Instru #209

135/000 تومان
کلمپ رابردم پرمولر پایین Rubber Dam Clamps Smart Instru #209 جهت سوار شدن روی رابردم و دندان و انجام ایزولاسیون

کلمپ رابردم قدامی بالا و پایین 9# Rubber Dam Clamps Smart Instru

135/000 تومان
کلمپ رابردم قدامی بالا و پایین 9# Rubber Dam Clamps Smart Instru جهت سوار شدن روی رابردم و دندان و

کلمپ رابردم مولر بالا Rubber Dam Clamps Smart Instru #26

135/000 تومان
کلمپ رابردم مولر بالا Rubber Dam Clamps Smart Instru #26 جهت سوار شدن روی رابردم و دندان و انجام ایزولاسیون

کلمپ رابردم مولر بالا و پایین 14# Rubber Dam Clamps Smart Instru

135/000 تومان
کلمپ رابردم مولر بالا و پایین 14# Rubber Dam Clamps Smart Instru جهت سوار شدن روی رابردم و دندان و

کلمپ رابردم مولر بالا و پایین Rubber Dam Clamps Smart Instru #14A

135/000 تومان
کلمپ رابردم مولر بالا و پایین Rubber Dam Clamps Smart Instru #14A جهت سوار شدن روی رابردم و دندان و

کلمپ رابردم مولر پایین 7# Rubber Dam Clamps Smart Instru

135/000 تومان
کلمپ رابردم مولر پایین 7# Rubber Dam Clamps Smart Instru جهت سوار شدن روی رابردم و دندان و انجام ایزولاسیون