سیکل اسکیلر Sickle Scaler Smart Instru

137/000 تومان
سیکل اسکیلر Sickle Scaler Smart Instru این وسیله با جدا کردن جرم از روی دندان، برای جرمگیری دندان خصوصا دندان‌‌های

سیکل اسکیلر با دسته هالو Sickle Scaler Smart Instru

390/000 تومان
سیکل اسکیلر با دسته هالو Sickle Scaler Smart Instru این وسیله با جدا کردن جرم از روی دندان، برای جرمگیری

کورت اسکیلر مک کال McCall 13s/14s Periodontal Curettes Smart Instru

150/000 تومان
کورت اسکیلر مک کال McCall 13s/14s Periodontal Curettes Smart Instru  قابل استفاده برای جرمگیری پره مولر بسیار سبک و خوش

کورت اسکیلر مک کال McCall 17s/18s Periodontal Curettes Smart Instru

150/000 تومان
کورت اسکیلر مک کال McCall 17s/18s Periodontal Curettes Smart Instru  قابل استفاده برای جرمگیری پره مولر بسیار سبک و خوش