گاز پزشکی نفیس طب سلامت

190/000 تومان
گاز پزشکی نفیس طب سلامت گاز دندانپزشکی نفیس طب سلامت، پارچه ای نازک و توری بوده؛ که از الیاف گیاهان

گاز دندانپزشکی آبی نفیس طب سلامت

220/000 تومان
گاز دندانپزشکی آبی نفیس طب سلامت گاز دندانپزشکی نفیس طب سلامت، پارچه ای نازک و توری بوده؛ که از الیاف

گاز دندانپزشکی قرمز نفیس طب سلامت

125/000 تومان
گاز دندانپزشکی قرمز نفیس طب سلامت گاز دندانپزشکی نفیس طب سلامت، پارچه ای نازک و توری بوده؛ که از الیاف