برنیشر 1.4-1.1 Burnisher 1.1-1.4mm Smart Instru

130/000 تومان
برنیشر 1.4-1.1 Burnisher 1.1-1.4mm Smart Instru  جهت صاف کردن آمالگام بعد از فشرده کردن آن صیقلی کردن آمالگام مقاوم در

برنیشر 1.4-1.1 با دسته هالو Burnisher with Hollow 1.1-1.4mm Smart Instru

310/000 تومان
برنیشر 1.4-1.1 با دسته هالو Burnisher with Hollow 1.1-1.4mm Smart Instru  جهت صاف کردن آمالگام بعد از فشرده کردن آن

برنیشر 2-1.7 Burnisher 1.7-2.0 mm Smart Instru

130/000 تومان
برنیشر 2-1.7 Burnisher 1.7-2.0 mm Smart Instru  جهت صاف کردن آمالگام بعد از فشرده کردن آن صیقلی کردن آمالگام مقاوم

برنیشر 2-1.7 با دسته هالو Burnisher with Hollow 1.7-2.0 mm Smart Instru

310/000 تومان
برنیشر 2-1.7 با دسته هالو Burnisher with Hollow 1.7-2.0 mm Smart Instru  جهت صاف کردن آمالگام بعد از فشرده کردن

برنیشر 2.8-2.4 Burnisher 2.4-2.8 mm Smart Instru

130/000 تومان
برنیشر 2.8-2.4 Burnisher 2.4-2.8 mm Smart Instru  جهت صاف کردن آمالگام بعد از فشرده کردن آن صیقلی کردن آمالگام مقاوم

برنیشر 2.8-2.4 با دسته هالو Burnisher with Hollow 2.4-2.8 mm Smart Instru

310/000 تومان
برنیشر 2.8-2.4 با دسته هالو Burnisher with Hollow 2.4-2.8 mm Smart Instru  جهت صاف کردن آمالگام بعد از فشرده کردن

برنیشر Westcott Burnisher Smart Instru

130/000 تومان
برنیشر Westcott Burnisher Smart Instru جهت صاف کردن آمالگام پس از متراکم کردن شکل دادن نوار ماتریس قبل از قرارگیری

برنیشر دو سر تخم مرغی Egg Ball Burnisher Smart Instru

130/000 تومان
برنیشر دو سر تخم مرغی Egg Ball Burnisher Smart Instru مخصوص متراکم سازی آمالگام مناسب برای فرم‌دهی و صیقل دادن

برنیشر دو سر تخم مرغی با دسته هالو Egg Ball Burnisher Smart Instru

310/000 تومان
برنیشر دو سر تخم مرغی با دسته هالو Egg Ball Burnisher Smart Instru مخصوص متراکم سازی آمالگام مناسب برای فرم‌دهی

برنیشر دو سر تی-تخم مرغی Egg Ball Burnisher Smart Instru

130/000 تومان
برنیشر دو سر تی-تخم مرغی Egg Ball Burnisher Smart Instru مخصوص متراکم سازی آمالگام مناسب برای فرم‌دهی و صیقل دادن

برنیشر دو سر تی-تخم مرغی با دسته هالو Egg Ball Burnisher Smart Instru

310/000 تومان
برنیشر دو سر تی-تخم مرغی با دسته هالو Egg Ball Burnisher Smart Instru مخصوص متراکم سازی آمالگام مناسب برای فرم‌دهی