رانژور استخوان Friedmann 150mm Bone Rongeur Smart Instru

850/000 تومان
رانژور استخوان Friedmann 150mm Bone Rongeur Smart Instru مخصوص کندن استخوان و بافت‌های نرم اطراف آن در جراحی دندان بدون

رانژور استخوان Mini Friedmann 130mm Bone Rongeur Smart Instru

850/000 تومان
رانژور استخوان Mini Friedmann 130mm Bone Rongeur Smart Instru مخصوص کندن استخوان و بافت‌های نرم اطراف آن در جراحی دندان

رانژور استخوان بزرگ Mead Bold Point 150mm Bone Rongeur Smart Instru

850/000 تومان
رانژور استخوان بزرگ Mead Bold Point 150mm Bone Rongeur Smart Instru مخصوص کندن استخوان و بافت‌های نرم اطراف آن در

رانژور استخوان کوچک Mead Narrow Point 150mm Bone Rongeur Smart Instru

820/000 تومان
رانژور استخوان کوچک Mead Narrow Point 150mm Bone Rongeur Smart Instru مخصوص کندن استخوان و بافت‌های نرم اطراف آن در