شناساگر پوسیدگی مروابن Caries Detector Morvabon

275/000 تومان
شناساگر پوسیدگی مروابن Caries Detector Morvabon شناساگر تشخیص پوسیدگی دندان تشخیص عاج پوسیدگی برای آماده سازی حفره حذف بهینه عاج