کورت Curettes GF2 Smart Instru

150/000 تومان
کورت Curettes GF2 Smart Instru مناسب برای طراحی خاص کانتور برای حذف جرم دندان های قدامی و پره مولر جنس:

کورت قاشقی Curettes GF3 Smart Instru

150/000 تومان
کورت قاشقی Curettes GF3 Smart Instru مناسب برای طراحی خاص کانتور برای حذف جرم دندان های قدامی و پره مولر