پنس چیتل 270 Cheetel Fprceps 270mm Smart Instru

680/000 تومان
سرساکشن جراحی شماره 5.0-15 Suction Tube NO.15-5.0 Smart Instru  جهت برداشت گاز و جابجایی وسایل در جراحی و دندانپزشکی مناسب

سرساکشن جراحی شماره 3.3-10 Suction Tube NO.10-3.3 Smart Instru

460/000 تومان
سرساکشن جراحی شماره 3.3-10 Suction Tube NO.10-3.3 Smart Instru  مخصوص ساکشن ترشحات (خون آبه، بزاق،…) و ضایعات از محل جراحی

سرساکشن جراحی شماره 4.0-12 Suction Tube NO.12-4.4 Smart Instru

460/000 تومان
سرساکشن جراحی شماره 4.0-12 Suction Tube NO.12-4.4 Smart Instru  مخصوص ساکشن ترشحات (خون آبه، بزاق،…) و ضایعات از محل جراحی

سرساکشن جراحی شماره 5.0-15 Suction Tube NO.15-5.0 Smart Instru

460/000 تومان
سرساکشن جراحی شماره 5.0-15 Suction Tube NO.15-5.0 Smart Instru  مخصوص ساکشن ترشحات (خون آبه، بزاق،…) و ضایعات از محل جراحی

سرساکشن جراحی شماره 8-2.7 Suction Tube NO.8-2.7 Smart Instru

460/000 تومان
سرساکشن جراحی شماره 8-2.7 Suction Tube NO.8-2.7 Smart Instru  مخصوص ساکشن ترشحات (خون آبه، بزاق،…) و ضایعات از محل جراحی