اندو سرام مروابن Endo Ceram Morvabon

اندو سرام مروابن Endo Ceram Morvabon زیست سازگار Biocompatible آنتی باکتریال باند شیمیایی با دیواره کانال ضد تحریک anti irritation