اسپاتول سمان 6.5 Cement Spatula Smart Instru

130/000 تومان
اسپاتول سمان 6.5 Cement Spatula Smart Instru مناسب برای مخلوط نمودن سمان،‌ کامپوزیت و دیگر مواد دندانپزشکی دارای یکسر سایز:

اسپاتول سمان 9.0 Cement Spatula Smart Instru

130/000 تومان
اسپاتول سمان 9.0 Cement Spatula Smart Instru مناسب برای مخلوط نمودن سمان،‌ کامپوزیت و دیگر مواد دندانپزشکی دارای یکسر سایز:

اسپاتول محکمه دو سر 6.0 Cement Spatula Smart Instru

130/000 تومان
اسپاتول محکمه دو سر 6.0 با دسته هالو Cement Spatula Smart Instru جهت نمونه برداری از مواد شیمیایی دارای دو

اسپاتول محکمه دو سر 7.5 Cement Spatula Smart Instru

130/000 تومان
اسپاتول محکمه دو سر 7.5 Cement Spatula Smart Instru جهت نمونه برداری از مواد شیمیایی دارای دو سر سایز: 6

اسپاتول محکمه دو سر 7.5 با دسته هالو Cement Spatula Smart Instru

تومان
اسپاتول محکمه دو سر 7.5 با دسته هالو Cement Spatula Smart Instru جهت نمونه برداری از مواد شیمیایی دارای دو