ماندرل پیچی تور وی ام 1.111 TorVM

169/000 تومان
ماندرل پیچی تور وی ام 1.111 TorVM ماندرل پیچی برای دیسک پرداخت بدون مرکز بسته بندی 1 عددی

ماندرل فشاری تور وی ام 1.121 TorVM

255/000 تومان
ماندرل فشاری تور وی ام 1.121 TorVM ماندرل فشاری برای دیسک پرداخت مرکزدار بسته بندی 1 عددی