کندانسور 1.0-0.8 Ward Condenser Smart Instru

130/000 تومان
کندانسور 1.0-0.8 Ward Condenser Smart Instru جهت برش گوتا مورد استفاده به عنوان قلم داغ مقاوم در برابر مواد ضد

کندانسور 1.4-1.1 Condenser 1.1-1.4 Smart Instru

130/000 تومان
کندانسور 1.4-1.1 Condenser 1.1-1.4 Smart Instru جهت پک و فشرده کردن آمالگام داخل حفره دندان مقاوم در برابر مواد ضد

کندانسور 1.4-1.1 با دسته هالو Condenser 1.1-1.4 Smart Instru

195/000 تومان
کندانسور 1.4-1.1 با دسته هالو Condenser 1.1-1.4 Smart Instru جهت پک و فشرده کردن آمالگام داخل حفره دندان مقاوم در

کندانسور 1.5-1.2 Serrated ward Condenser Smart Instru

130/000 تومان
کندانسور 1.5-1.2 Serrated ward Condenser Smart Instru جهت برش گوتا مورد استفاده به عنوان قلم داغ مقاوم در برابر مواد

کندانسور 1.5-1.2 Ward Condenser Smart Instru

130/000 تومان
کندانسور 1.5-1.2 Ward Condenser Smart Instru جهت برش گوتا مورد استفاده به عنوان قلم داغ مقاوم در برابر مواد ضد

کندانسور 2.0-1.7 Condenser 1.7-2.0 Smart Instru

130/000 تومان
کندانسور 2.0-1.7 Condenser 1.7-2.0 Smart Instru جهت پک و فشرده کردن آمالگام داخل حفره دندان مقاوم در برابر مواد ضد

کندانسور 2.0-1.7 با دسته هالو Condenser 1.7-2.0 Smart Instru

310/000 تومان
کندانسور 2.0-1.7 با دسته هالو Condenser 1.7-2.0 Smart Instru جهت پک و فشرده کردن آمالگام داخل حفره دندان مقاوم در

کندانسور 2.2-1.8 Serrated ward Condenser Smart Instru

130/000 تومان
کندانسور 2.2-1.8 Serrated ward Condenser Smart Instru جهت برش گوتا مورد استفاده به عنوان قلم داغ مقاوم در برابر مواد

کندانسور 2.2-1.8 Ward Condenser Smart Instru

130/000 تومان
کندانسور 2.2-1.8 Ward Condenser Smart Instru جهت برش گوتا مورد استفاده به عنوان قلم داغ مقاوم در برابر مواد ضد

کندانسور 2.4-1.4 Ward Condenser Smart Instru

130/000 تومان
کندانسور 2.4-1.4 Ward Condenser Smart Instru جهت برش گوتا مورد استفاده به عنوان قلم داغ مقاوم در برابر مواد ضد

کندانسور 2.8-2.4 Condenser 2.4-2.8 Smart Instru

130/000 تومان
کندانسور 2.8-2.4 Condenser 2.4-2.8 Smart Instru جهت پک و فشرده کردن آمالگام داخل حفره دندان مقاوم در برابر مواد ضد

کندانسور 2.8-2.4 با دسته هالو Condenser 2.4-2.8 Smart Instru

310/000 تومان
کندانسور 2.8-2.4 با دسته هالو Condenser 2.4-2.8 Smart Instru جهت پک و فشرده کردن آمالگام داخل حفره دندان مقاوم در

کندانسور 3.0-2.6 Ward Condenser Smart Instru

130/000 تومان
کندانسور 3.0-2.6 Ward Condenser Smart Instru جهت برش گوتا مورد استفاده به عنوان قلم داغ مقاوم در برابر مواد ضد