باند عاج و مینای دوال کیور سازگار با سلف اچ و توتال اچ LuxaBond DMG

4/200/000 تومان
  • سمان رزینی دوآل کیور و سلف ادهزیوی که از زیر کونیا جدا نمیشود.
  • این سمان به خاطر فرمول خاص مونومرش بدون نیاز به باندینگ یا اچینگ؛  باند بسیار قوی با سرامیک های زیرکونیا ایجاد میکند.
  • همچنین به خوبی به فلزات ، آلیاژ فلزات ، سرامیک های سیلیکات، سرامیک های اکسید و کامپوزیت ها می چسبد.

باند یونیورسال Ecosite Bond DMG

1/900/000 تومان
  • سمان رزینی دوآل کیور و سلف ادهزیوی که از زیر کونیا جدا نمیشود.
  • این سمان به خاطر فرمول خاص مونومرش بدون نیاز به باندینگ یا اچینگ؛  باند بسیار قوی با سرامیک های زیرکونیا ایجاد میکند.
  • همچنین به خوبی به فلزات ، آلیاژ فلزات ، سرامیک های سیلیکات، سرامیک های اکسید و کامپوزیت ها می چسبد.