بن فایل اشلوگر با دسته هالو Schulger Bone File Periodontics Smart Instru

685/000 تومان
بن فایل اشلوگر با دسته هالو Schulger Bone File Periodontics Smart Instru  مناسب در جراحی های افزایش طول تاج برای

بن فایل شوگرمن با دسته هالو Sugarman Periodontics Smart Instru

685/000 تومان
بن فایل شوگرمن با دسته هالو Sugarman Periodontics Smart Instru جهت افزایش طول تاج و برداشتن استخوان بین دندانی برای

بن فایل میلر با دسته هالو Miller Bone File 4.5 mm Smart Instru

550/000 تومان
بن فایل میلر با دسته هالو Miller Bone File 4.5 mm Smart Instru جهت صاف کردن لبه‌های ناصاف استخوانی دندان

بن فایل میلر با دسته هالو Miller Bone File 6mm Smart Instru

550/000 تومان
بن فایل میلر با دسته هالو Miller Bone File 6mm Smart Instru جهت صاف کردن لبه‌های ناصاف استخوانی دندان برداشت