پنس قفل دار With Lock Tweezer Smart Instru

165/000 تومان
پنس قفل دار With Lock Tweezer Smart Instru مناسب برای گرفتن بافت ها و اجسام کوچک مقاوم در برابر ضد

پنس معمولی Bold Point Tweezer Smart Instru

145/000 تومان
پنس معمولی Bold Point Tweezer Smart Instru مناسب برای برداشت اجسام کوچک برای جابه‌جایی مواد به داخل و خارج دهان

پنس نوک باریک Sharp Point Tweezer Smart Instru

145/000 تومان
پنس نوک باریک Sharp Point Tweezer Smart Instru مناسب برای برداشت اجسام کوچک برای جابه‌جایی مواد به داخل و خارج