پنس آدسون ساده Dissecting Forceps Adson Smart Instru

280/000 تومان
پنس آدسون ساده Dissecting Forceps Adson Smart Instru  برای گرفتن و جابه جایی مواد به داخل و خارج از دهان

پنس آدسون مستقیم نوک باریک Dissecting Forceps Narrow Point 140mm Smart Instru

285/000 تومان
پنس آدسون مستقیم نوک باریک Dissecting Forceps Narrow Point 140mm Smart Instru  برای گرفتن و جابه جایی مواد به داخل

پنس پاکت مارکر چپ Pocket Marker Left Periodontics Smart Instru

175/000 تومان
پنس پاکت مارکر چپ Pocket Marker Left Periodontics Smart Instru تشخیص عمق بافت های نرم اطراف دندان تشخیص فاصله دندان

پنس پاکت مارکر راست Pocket Marker Right Periodontics Smart Instru

175/000 تومان
پنس پاکت مارکر راست Pocket Marker Right Periodontics Smart Instru تشخیص عمق بافت های نرم اطراف دندان تشخیص فاصله دندان