الواتور پاشنه ای Bein Curved 3.0 mm Elevator Smart Instru

425/000 تومان
الواتور پاشنه ای Bein Curved 3.0 mm Elevator Smart Instru مناسب جهت برش بافت پریودنتال و لق کردن دندان دارای تیغه

الواتور پاشنه ای Bein Curved 4.0 mm Elevator Smart Instru

425/000 تومان
الواتور پاشنه ای Bein Curved 4.0 mm Elevator Smart Instru مناسب جهت برش بافت پریودنتال و لق کردن دندان دارای تیغه

الواتور پاشنه ای Bein Curved 5.0 mm Elevator Smart Instru

425/000 تومان
الواتور پاشنه ای Bein Curved 5.0 mm Elevator Smart Instru مناسب جهت برش بافت پریودنتال و لق کردن دندان دارای تیغه

الواتور پاشنه ای Luxating Curved 4.0 mm Elevator Smart Instru

425/000 تومان
الواتور پاشنه ای Luxating Curved 4.0 mm Elevator Smart Instru مناسب جهت برش بافت پریودنتال و لق کردن دندان دارای تیغه

الواتور پاشنه ای Luxating Curved 5.0 mm Elevator Smart Instru

425/000 تومان
الواتور پاشنه ای Luxating Curved 5.0 mm Elevator Smart Instru مناسب جهت برش بافت پریودنتال و لق کردن دندان دارای تیغه

الواتور پرچمی سلدین چپ Seldin Lower Roots Left Elevator Smart Instru

425/000 تومان
الواتور پرچمی سلدین چپ Seldin Lower Roots Left Elevator Smart Instru قابل استفاده برای لق کردن دندان مناسب جهت کشیدن

الواتور پرچمی سلدین راست Seldin Lower Roots Right Elevator Smart Instru

425/000 تومان
الواتور پرچمی سلدین راست Seldin Lower Roots Right Elevator Smart Instru قابل استفاده برای لق کردن دندان مناسب جهت کشیدن

الواتور پرچمی کرایر چپ Cryer Lower Roots, Wide Pattern Left Elevator Smart Instru

425/000 تومان
الواتور پرچمی کرایر چپ Cryer Lower Roots, Wide Pattern Left Elevator Smart Instru مناسب برای ریشه های دندان پایین سایز:

الواتور پرچمی کرایر راست Cryer Lower Roots, Wide Pattern Right Elevator Smart Instru

425/000 تومان
الواتور پرچمی کرایر راست Cryer Lower Roots, Wide Pattern Right Elevator Smart Instru مناسب برای ریشه های دندان پایین سایز:

الواتور ریشه چپ Heidbrink Straight Elevator Smart Instru

425/000 تومان
الواتور ریشه چپ Heidbrink Straight Elevator Smart Instru مخصوص جدا کردن استخوان و بافت اطراف دندان مناسب برای لق کردن

الواتور ریشه راست Heidbrink Straight Elevator Smart Instru

425/000 تومان
الواتور ریشه راست Heidbrink Straight Elevator Smart Instru مخصوص جدا کردن استخوان و بافت اطراف دندان مناسب برای لق کردن

الواتور ریشه مستقیم Heidbrink Straight Elevator Smart Instru

425/000 تومان
الواتور ریشه مستقیم Heidbrink Straight Elevator Smart Instru مخصوص جدا کردن استخوان و بافت اطراف دندان مناسب برای لق کردن

الواتور فلوهر Flohr 2.5 mm Elevator Smart Instru

425/000 تومان
الواتور فلوهر Flohr 2.5 mm Elevator Smart Instru قابل استفاده برای لق کردن دندان مناسب جهت کشیدن دندان و لوکسه

الواتور فلوهر Flohr 3.5 mm Elevator Smart Instru

425/000 تومان
الواتور فلوهر Flohr 3.5 mm Elevator Smart Instru قابل استفاده برای لق کردن دندان مناسب جهت کشیدن دندان و لوکسه

الواتور فلوهر سوزنی چپ Flohr Left 3.5 mm Elevator Smart Instru

425/000 تومان
الواتور فلوهر سوزنی چپ Flohr Left 3.5 mm Elevator Smart Instru قابل استفاده برای لق کردن دندان مناسب جهت کشیدن

الواتور فلوهر سوزنی راست Flohr Right 3.5 mm Elevator Smart Instru

425/000 تومان
الواتور فلوهر سوزنی راست Flohr Right 3.5 mm Elevator Smart Instru قابل استفاده برای لق کردن دندان مناسب جهت کشیدن

الواتور مستقیم Bein Straight 3.0 mm Elevator Smart Instru

425/000 تومان
الواتور مستقیم Bein Straight 3.0 mm Elevator Smart Instru جهت جدا کردن استخوان و بافت‌های نرم و حساس از دندان

الواتور مستقیم Bein Straight 4.0 mm Elevator Smart Instru

425/000 تومان
الواتور مستقیم Bein Straight 4.0 mm Elevator Smart Instru جهت جدا کردن استخوان و بافت‌های نرم و حساس از دندان

الواتور مستقیم Bein Straight 5.0 mm Elevator Smart Instru

425/000 تومان
الواتور مستقیم Bein Straight 5.0 mm Elevator Smart Instru جهت جدا کردن استخوان و بافت‌های نرم و حساس از دندان

الواتور مستقیم Luxating Straight 4.0 mm Elevator Smart Instru

425/000 تومان
الواتور مستقیم Luxating Straight 4.0 mm Elevator Smart Instru جهت جدا کردن استخوان و بافت‌های نرم و حساس از دندان

الواتور مستقیم Luxating Straight 5.0 mm Elevator Smart Instru

425/000 تومان
الواتور مستقیم Luxating Straight 5.0 mm Elevator Smart Instru جهت جدا کردن استخوان و بافت‌های نرم و حساس از دندان