محلول 17% EDTA مروابن EDTA 17% Solution Morvabon

214/000 تومان
محلول 17% EDTA محلول آبی ادتا جهت شستشوی کانال ریشه دندان مایع شفاف، بیرنگ و بی بو عالی جهت شستشوی