نمایش 1–30 از 38 نتیجه

فرز الماسه مدل استوانه ای با نوک مورب توربین 884 سانی Diamond Burs Pointed Cylinder 884 Sani

350/000 تومان
فرز الماسه مدل استوانه ای با نوک مورب توربین 884 سانی Diamond Burs Pointed Cylinder 884 Sani آماده سازی کانال

فرز الماسه مدل استوانه ای با نوک مورب توربین 885 سانی Diamond Burs Pointed Cylinder 885 Sani

350/000 تومان
فرز الماسه مدل استوانه ای با نوک مورب توربین 885 سانی Diamond Burs Pointed Cylinder 885 Sani آماده سازی کانال

فرز الماسه مدل استوانه ای ته صاف توربین 835 سانی Diamond Burs Flat End Cylinder 835 Sani

350/000 تومان
فرز الماسه مدل سر موج دار توربین 834 سانی Diamond Burs Flat Depth Marker 834 Sani ایجاد فضاهای موازی ،صاف

فرز الماسه مدل استوانه ای ته صاف توربین 836 سانی Diamond Burs Flat End Cylinder 836 Sani

350/000 تومان
فرز الماسه مدل استوانه ای ته صاف توربین 836 سانی Diamond Burs Flat End Cylinder 836 Sani ایجاد فضاهای موازی

فرز الماسه مدل استوانه ای ته صاف توربین 837 سانی Diamond Burs Flat End Cylinder 837 Sani

350/000 تومان
فرز الماسه مدل استوانه ای ته صاف توربین 837 سانی Diamond Burs Flat End Cylinder 837 Sani ایجاد فضاهای موازی

فرز الماسه مدل استوانه ای ته صاف توربین 837L سانی Diamond Burs Flat End Cylinder 837L Sani

350/000 تومان
فرز الماسه مدل استوانه ای ته صاف توربین 837L سانی Diamond Burs Flat End Cylinder 837L Sani ایجاد فضاهای موازی

فرز الماسه مدل استوانه ای ته گرد توربین 838 سانی Diamond Burs Flat End Cylinder 838 Sani

350/000 تومان
فرز الماسه مدل استوانه ای ته گرد توربین 838 سانی Diamond Burs Flat End Cylinder 838 Sani ایجاد فضاهای موازی

فرز الماسه مدل استوانه ای ته گرد توربین 880 سانی Diamond Burs Flat End Cylinder 880 Sani

350/000 تومان
فرز الماسه مدل استوانه ای ته گرد توربین 880 سانی Diamond Burs Flat End Cylinder 880 Sani ایجاد فضاهای موازی

فرز الماسه مدل استوانه ای ته گرد توربین 881 سانی Diamond Burs Flat End Cylinder 881 Sani

350/000 تومان
فرز الماسه مدل استوانه ای ته گرد توربین 881 سانی Diamond Burs Flat End Cylinder 881 Sani ایجاد فضاهای موازی

فرز الماسه مدل استوانه ای سوزنی توربین 886 سانی Diamond Burs Pointed Cylinder 886 Sani

350/000 تومان
فرز الماسه مدل استوانه ای سوزنی توربین 886 سانی Diamond Burs Pointed Cylinder 886 Sani آماده سازی کانال آماده سازی

فرز الماسه مدل بشکه ای توربین 811 سانی Diamond Burs Barrel 811 Sani

350/000 تومان
فرز الماسه مدل بشکه ای توربین 811 سانی Diamond Burs Barrel 811 Sani آماده سازی سطوح اکلوزال تاج دندان و

فرز الماسه مدل بشکه ای توربین 811L سانی Diamond Burs Barrel 811L Sani

350/000 تومان
فرز الماسه مدل بشکه ای توربین 811L سانی Diamond Burs Barrel 811L Sani آماده سازی سطوح اکلوزال تاج دندان و

فرز الماسه مدل تخم مرغی توربین 833 سانی Diamond Burs Egg 833 Sani

350/000 تومان
فرز الماسه مدل تخم مرغی توربین 833 سانی Diamond Burs Egg 833 Sani آماده سازی تاج خالی کردن پر کردگی

فرز الماسه مدل تورپدو توربین 877 سانی Diamond Burs Torpedo 877 Sani

350/000 تومان
فرز الماسه مدل تورپدو توربین 877 سانی Diamond Burs Torpedo 877 Sani آماده سازی تاج خالی کردن پر کردگی های

فرز الماسه مدل تورپدو توربین 878 سانی Diamond Burs Torpedo 878 Sani

350/000 تومان
فرز الماسه مدل تورپدو توربین 878 سانی Diamond Burs Torpedo 878 Sani آماده سازی تاج خالی کردن پر کردگی های

فرز الماسه مدل تورپدو توربین 879 سانی Diamond Burs Torpedo 879 Sani

350/000 تومان
فرز الماسه مدل تورپدو توربین 879 سانی Diamond Burs Torpedo 879 Sani آماده سازی تاج خالی کردن پر کردگی های

فرز الماسه مدل چرخی توربین 818 سانی Diamond Burs Square Edge Wheel 818 Sani

350/000 تومان
فرز الماسه مدل چرخی توربین 818 سانی Diamond Burs Square Edge Wheel 818 Sani خالی کردن پرکردگی‌های قدیمی آماده سازی

فرز الماسه مدل چرخی شکل 909 سانی Diamond Burs Rounded Wheel 909 Sani

350/000 تومان
فرز الماسه مدل چرخی شکل 909 سانی Diamond Burs Rounded Wheel 909 Sani خالی کردن پرکردگی‌های قدیمی آماده سازی تاج

فرز الماسه مدل روند توربین 802 سانی Diamond Burs Round Collar 802 Sani

350/000 تومان
فرز الماسه مدل روند توربین 802 سانی Diamond Burs Round Collar 802 Sani خالی کردن پرکردگی‌های قدیمی آماده سازی کانال

فرز الماسه مدل سر موج دار توربین 834 سانی Diamond Burs Flat Depth Marker 834 Sani

350/000 تومان
فرز الماسه مدل سر موج دار توربین 834 سانی Diamond Burs Flat Depth Marker 834 Sani Gross Reduction Fillings and

فرز الماسه مدل سوزنی توربین 858 سانی Diamond Burs Needle 858 Sani

350/000 تومان
فرز الماسه مدل سوزنی توربین 858 سانی Diamond Burs Needle 858 Sani آماده سازی کانال ترمیم پر کردگی ها پیرایش

فرز الماسه مدل سوزنی توربین 859 سانی Diamond Burs Needle 859 Sani

350/000 تومان
فرز الماسه مدل سوزنی توربین 859 سانی Diamond Burs Needle 859 Sani آماده سازی کانال ترمیم پر کردگی ها پیرایش

فرز الماسه مدل سیف اند 851 سانی Diamond Burs Safe End 851 Sani

350/000 تومان
فرز الماسه مدل سیف اند 851 سانی Diamond Burs Safe End 851 Sani آماده سازی تاج خالی کردن پر کردگی

فرز الماسه مدل شعله شمعی پهن توربین 830 سانی Diamond Burs Football 830 Sani

350/000 تومان
فرز الماسه مدل شعله شمعی پهن توربین 830 سانی Diamond Burs Football 830 Sani آماده سازی تاج خالی کردن پر

فرز الماسه مدل مخروطی ته صاف توربین 845 سانی Diamond Burs Needle 845 Sani

350/000 تومان
فرز الماسه مدل مخروطی ته صاف توربین 845 سانی Diamond Burs Needle 845 Sani آماده سازی تاج دندان جهت روکش

فرز الماسه مدل مخروطی ته صاف توربین 846 سانی Diamond Burs Flat End Taper 845 Sani

350/000 تومان
فرز الماسه مدل مخروطی ته صاف توربین 846 سانی Diamond Burs Flat End Taper 845 Sani آماده سازی تاج دندان

فرز الماسه مدل مخروطی ته صاف توربین 847 سانی Diamond Burs Flat End Taper 847 Sani

350/000 تومان
فرز الماسه مدل مخروطی ته صاف توربین 847 سانی Diamond Burs Flat End Taper 847 Sani آماده سازی تاج دندان

فرز الماسه مدل مخروطی ته گرد توربین 849 سانی Diamond Burs Round End Taper 849 Sani

350/000 تومان
فرز الماسه مدل مخروطی ته گرد توربین 849 سانی Diamond Burs Round End Taper 849 Sani آماده سازی تاج خالی

فرز الماسه مدل مخروطی ته گرد توربین 850 سانی Diamond Burs Round End Taper 850 Sani

350/000 تومان
فرز الماسه مدل مخروطی ته گرد توربین 850 سانی Diamond Burs Round End Taper 850 Sani آماده سازی تاج خالی

فرز الماسه مدل مخروطی ته گرد توربین 852 سانی Diamond Burs Round End Taper 852 Sani

350/000 تومان
فرز الماسه مدل مخروطی ته گرد توربین 852 سانی Diamond Burs Round End Taper 852 Sani آماده سازی تاج خالی