نمایش 1–30 از 40 نتیجه

کیت 210 عددی ماتریس سکشنال آسورت Fusion 3D گریسون Garrison

18/300/000 تومان
کیت 210 عددی ماتریس سکشنال آسورت Fusion 3D گریسون Garrison کیت 210 عددی شامل: 50 عدد ماتریکس FX100 50 عدد

کیت 420 عددی ماتریس سکشنال آسورت Fusion 3D گریسون Garrison

34/100/000 تومان
کیت 420 عددی ماتریس سکشنال آسورت Fusion 3D گریسون Garrison کیت 420 عددی شامل: 100 عدد ماتریکس FX100 100 عدد

کیت کامل 3D Fusion گریسون (all in one) Garrison

36/400/000 تومان
کیت کامل 3D Fusion گریسون (all in one) Garrison کیت All-In-One شامل: یک عدد رینگ نارنجی یک عدد رینگ سبز

کیت کامل 3D Fusion گریسون (basic one ring) Garrison

17/300/000 تومان
کیت کامل 3D Fusion گریسون (basic one ring) Garrison کیت Basic One Ring شامل: یک عدد رینگ آبی 40 عدد

کیت کامل 3D Fusion گریسون (starter 40) Garrison

32/600/000 تومان
کیت کامل 3D Fusion گریسون (starter 40) Garrison کیت Starter 40 شامل: یک عدد رینگ نارنجی یک عدد رینگ سبز

کیت کامل 3D Fusion گریسون (starter 50) Garrison

25/800/000 تومان
کیت کامل 3D Fusion گریسون (starter 50) Garrison کیت Starter 50 شامل: یک عدد رینگ سبز یک عدد رینگ آبی

کیت کامل 3D Fusion گریسون Garrison

49/800/000 تومان
کیت کامل 3D Fusion گریسون Garrison کیت Professional شامل: یک عدد رینگ نارنجی یک عدد رینگ سبز یک عدد رینگ

کیت کامل ماتریس طلایی گریسون Garrison

31/800/000 تومان
کیت کامل ماتریس طلایی گریسون Garrison کیت شامل : * 100 عدد AU100 * 100 عدد AU200 * 25 عدد

کیت کامل ماتریس و وج قدامی گریسون Garrison

10/900/000 تومان
کیت کامل ماتریس و وج قدامی گریسون Garrison 50 عدد ماتریکس کوتاه قدامی 50 عدد ماتریکس بلند قدامی 100 عدد

ماتریس سکشنال آسورت Fusion 3D (FX100-M) گریسون Garrison

4/200/000 تومان
ماتریس سکشنال آسورت Fusion 3D (FX100-M) گریسون Garrison ارتفاع ماتریکس: 4.4 میلی متر بسته 50 عددی   ماتریس سکشنال کرو

ماتریس سکشنال آسورت Fusion 3D (FX100) گریسون Garrison

7/500/000 تومان
ماتریس سکشنال آسورت Fusion 3D (FX100) گریسون Garrison ارتفاع ماتریکس: 4.4 میلی متر بسته 100 عددی   ماتریس سکشنال کرو

ماتریس سکشنال آسورت Fusion 3D (FX150-M) گریسون Garrison

4/200/000 تومان
ماتریس سکشنال آسورت Fusion 3D (FX150-M) گریسون Garrison ارتفاع ماتریکس: 4.1 میلی متر 6.0 میلی متر با اکستنشن بسته 30

ماتریس سکشنال آسورت Fusion 3D (FX150) گریسون Garrison

7/500/000 تومان
ماتریس سکشنال آسورت Fusion 3D (FX150) گریسون Garrison ارتفاع ماتریکس: 4.1 میلی متر 6.0 میلی متر با اکستنشن بسته 60

ماتریس سکشنال آسورت Fusion 3D (FX175-M) گریسون Garrison

4/200/000 تومان
ماتریس سکشنال آسورت Fusion 3D (FX175-M) گریسون Garrison ارتفاع ماتریکس: 5.6 میلی متر بسته 50 عددی   ماتریس سکشنال کرو

ماتریس سکشنال آسورت Fusion 3D (FX175) گریسون Garrison

7/500/000 تومان
ماتریس سکشنال آسورت Fusion 3D (FX175) گریسون Garrison ارتفاع ماتریکس: 5.6 میلی متر بسته 100 عددی   ماتریس سکشنال کرو

ماتریس سکشنال آسورت Fusion 3D (FX200-M) گریسون Garrison

4/200/000 تومان
ماتریس سکشنال آسورت Fusion 3D (FX200-M) گریسون Garrison ارتفاع ماتریکس: 6.6 میلی متر بسته 50 عددی   ماتریس سکشنال کرو

ماتریس سکشنال آسورت Fusion 3D (FX200) گریسون Garrison

7/500/000 تومان
ماتریس سکشنال آسورت Fusion 3D (FX200) گریسون Garrison ارتفاع ماتریکس: 6.6 میلی متر بسته 100 عددی   ماتریس سکشنال کرو

ماتریس سکشنال آسورت Fusion 3D (FX300-M) گریسون Garrison

4/200/000 تومان
ماتریس سکشنال آسورت Fusion 3D (FX300-M) گریسون Garrison ارتفاع ماتریکس: 6.0 میلی متر 8.7 میلی متر با اکستنشن بسته 30

ماتریس سکشنال آسورت Fusion 3D (FX300) گریسون Garrison

7/500/000 تومان
ماتریس سکشنال آسورت Fusion 3D (FX300) گریسون Garrison ارتفاع ماتریکس: 6.0 میلی متر 8.7 میلی متر با اکستنشن بسته 60

ماتریس سکشنال شفاف M100 گریسون Garrison

4/500/000 تومان
ماتریس سکشنال شفاف M100 گریسون Garrison ارتفاع ماتریس: 5میلی متر بسته 100 عددی ویژگی های ماتریکس شفاف (سری MC) *

ماتریس سکشنال شفاف M175 گریسون Garrison

4/500/000 تومان
ماتریس سکشنال شفاف M175 گریسون Garrison ارتفاع ماتریس: 5.9 میلی متر بسته 100 عددی ویژگی های ماتریکس شفاف (سری MC)

ماتریس سکشنال شفاف M200 گریسون Garrison

4/500/000 تومان
ماتریس سکشنال شفاف M200 گریسون Garrison ارتفاع ماتریس: 6.8 میلی متر بسته 100 عددی ویژگی های ماتریکس شفاف (سری MC)

ماتریس طلایی AU100 گریسون Garrison

5/300/000 تومان
ماتریس طلایی AU100 گریسون Garrison ارتفاع ماتریس: 4.6 میلی متر بسته 100 عددی سیستم ماتریس طلایی گریسون آمریکا، سیستمی ارتقایافته

ماتریس طلایی AU150 گریسون Garriso

5/300/000 تومان
ماتریس طلایی AU150 گریسون Garrison ارتفاع ماتریس: 3.8 میلی متر 5.4 میلی متر با اکستنشن بسته 50 عددی سیستم ماتریس

ماتریس طلایی AU200 گریسون Garrison

5/300/000 تومان
ماتریس طلایی AU200 گریسون Garrison ارتفاع ماتریس: 6.4 میلی متر بسته 100 عددی سیستم ماتریس طلایی گریسون آمریکا، سیستمی ارتقایافته

ماتریس طلایی AU300 گریسون Garrison

5/300/000 تومان
ماتریس طلایی AU300 گریسون Garrison ارتفاع ماتریس: 6.4 میلی متر 8.6 میلی متر با اکستنشن بسته 100 عددی سیستم ماتریس

ماتریس قدامی AN100 گریسون Garrison

4/200/000 تومان
ماتریس قدامی AN100 گریسون Garrison ارتفاع: 8.6 میلیمتر پهنا: 5.08 میلیمتر طول: 6.35 میلیمتر بسته 50 عددی

ماتریس قدامی AN200 گریسون Garrison

4/200/000 تومان
ماتریس قدامی AN200 گریسون Garrison ارتفاع: 10.4 میلیمتر پهنا: 4.5 میلیمتر طول: 6.35 میلیمتر بسته 50 عددی   بازسازی آناتومی

ماتریس قدامی DXR3 M100 گریسون Garrison

5/500/000 تومان
ماتریس قدامی DXR3 M100 گریسون Garrison ارتفاع ماتریکس: 4.6 میلی متر پهنا: 1.55 میلیمتر طول: 14.85 میلیمتر بسته 100 عددی

ماتریس قدامی DXR3 M175 گریسون Garrison

5/500/000 تومان
ماتریس قدامی DXR3 M175 گریسون Garrison ارتفاع ماتریکس: 5.5 میلی متر پهنا: 1.6 میلیمتر طول: 15.67میلیمتر بسته 100 عددی ماتریکس