در حال نمایش 25 نتیجه

کامپوزیت سارمکو ونیر رنگ -Saremco SW

1/590/000 تومان
کامپوزیت سارمکو ونیر رنگ SW- استرس انقباضی کم(4.2mpa) انقباض حجمی کم (2.2vol%) مقاوم در برابر نور یونیت تا هفت دقیقه

کامپوزیت سارمکو ونیر رنگ ++Saremco SW

1/590/000 تومان
کامپوزیت سارمکو رنگ ++SW / رنگ ونیر استرس انقباضی کم(4.2mpa) انقباض حجمی کم (2.2vol%) مقاوم در برابر نور یونیت تا

کامپوزیت سارمکو ونیر رنگ +Saremco SW

1/590/000 تومان
کامپوزیت سارمکو رنگ +SW / رنگ ونیر استرس انقباضی کم(4.2mpa) انقباض حجمی کم (2.2vol%) مقاوم در برابر نور یونیت تا

کامپوزیت سارمکو ونیر رنگ Saremco SW

1/590/000 تومان
کامپوزیت سارمکو ونیر رنگ SW استرس انقباضی کم(4.2mpa) انقباض حجمی کم (2.2vol%) مقاوم در برابر نور یونیت تا هفت دقیقه

کامپوزیت سارمکو یونیورسال رنگ (A2 اپک) Saremco A2OP

1/590/000 تومان
کامپوزیت سارمکو یونیورسال رنگ(A2 اپک) A2OP کامپوزیت سارمکو یونیورسال رنگ IT (Incisal Transparent) ترنسلوسنت جهت ساخت دیواره پالاتال استرس انقباضی

کامپوزیت سارمکو یونیورسال رنگ Saremco A1

1/590/000 تومان
کامپوزیت سارمکو یونیورسال رنگ A1 استرس انقباضی کم(4.2mpa) انقباض حجمی کم (2.2vol%) مقاوم در برابر نور یونیت تا هفت دقیقه

کامپوزیت سارمکو یونیورسال رنگ Saremco A2

1/590/000 تومان
کامپوزیت سارمکو یونیورسال رنگ A2 استرس انقباضی کم(4.2mpa) انقباض حجمی کم (2.2vol%) مقاوم در برابر نور یونیت تا هفت دقیقه

کامپوزیت سارمکو یونیورسال رنگ Saremco A3

1/590/000 تومان
کامپوزیت سارمکو یونیورسال رنگ A3 استرس انقباضی کم(4.2mpa) انقباض حجمی کم (2.2vol%) مقاوم در برابر نور یونیت تا هفت دقیقه

کامپوزیت سارمکو یونیورسال رنگ Saremco A3.5/B4

1/590/000 تومان
کامپوزیت سارمکو یونیورسال رنگ A3.5/B4 کامپوزیت سارمکو یونیورسال رنگ IT (Incisal Transparent) ترنسلوسنت جهت ساخت دیواره پالاتال استرس انقباضی کم(4.2mpa)

کامپوزیت سارمکو یونیورسال رنگ Saremco A4

1/590/000 تومان
کامپوزیت سارمکو یونیورسال رنگ A4 کامپوزیت سارمکو یونیورسال رنگ IT (Incisal Transparent) ترنسلوسنت جهت ساخت دیواره پالاتال استرس انقباضی کم(4.2mpa)

کامپوزیت سارمکو یونیورسال رنگ Saremco B1

1/590/000 تومان
کامپوزیت سارمکو یونیورسال رنگ B1 استرس انقباضی کم(4.2mpa) انقباض حجمی کم (2.2vol%) مقاوم در برابر نور یونیت تا هفت دقیقه

کامپوزیت سارمکو یونیورسال رنگ Saremco B2

1/590/000 تومان
کامپوزیت سارمکو یونیورسال رنگ B2 کامپوزیت سارمکو یونیورسال رنگ IT (Incisal Transparent) ترنسلوسنت جهت ساخت دیواره پالاتال استرس انقباضی کم(4.2mpa)

کامپوزیت سارمکو یونیورسال رنگ Saremco B3

1/590/000 تومان
کامپوزیت سارمکو یونیورسال رنگ B3 کامپوزیت سارمکو یونیورسال رنگ IT (Incisal Transparent) ترنسلوسنت جهت ساخت دیواره پالاتال استرس انقباضی کم(4.2mpa)

کامپوزیت سارمکو یونیورسال رنگ Saremco C2

1/590/000 تومان
کامپوزیت سارمکو یونیورسال رنگ C2 کامپوزیت سارمکو یونیورسال رنگ IT (Incisal Transparent) ترنسلوسنت جهت ساخت دیواره پالاتال استرس انقباضی کم(4.2mpa)

کامپوزیت سارمکو یونیورسال رنگ Saremco D3

1/590/000 تومان
کامپوزیت سارمکو یونیورسال رنگ D3 کامپوزیت سارمکو یونیورسال رنگ IT (Incisal Transparent) ترنسلوسنت جهت ساخت دیواره پالاتال استرس انقباضی کم(4.2mpa)

کامپوزیت سارمکو یونیورسال رنگ Saremco IB

1/590/000 تومان
کامپوزیت سارمکو یونیورسال رنگ Saremco IB کامپوزیت سارمکو یونیورسال رنگ (IB (incisal blue انامل ترنسلوسنت برای ساخت لایه انامل استرس

کامپوزیت سارمکو یونیورسال رنگ Saremco IT

1/590/000 تومان
کامپوزیت سارمکو یونیورسال رنگ IT کامپوزیت سارمکو یونیورسال رنگ IT (Incisal Transparent) ترنسلوسنت جهت ساخت دیواره پالاتال استرس انقباضی کم(4.2mpa)

کامپوزیت فلو سارمکو ونیر رنگ ++Saremco SW

1/230/000 تومان
کامپوزیت فلو سارمکو رنگ ++SW / رنگ ونیر استرس انقباضی کم مقاوم در برابر سایش پالیش پذیری آسان و درخشش

کامپوزیت فلو سارمکو ونیر رنگ Saremco SW

1/230/000 تومان
کامپوزیت سارمکو فلو SW / رنگ ونیر استرس انقباضی کم مقاوم در برابر سایش پالیش پذیری آسان و درخشش بسیار

کامپوزیت فلو سارمکو یونیورسال رنگ Saremco A1

1/230/000 تومان
کامپوزیت فلو سارمکو رنگ A1 یونیورسال استرس انقباضی کم مقاوم در برابر سایش پالیش پذیری آسان و درخشش بسیار عالی

کامپوزیت فلو سارمکو یونیورسال رنگ Saremco A2

1/230/000 تومان
کامپوزیت سارمکو فلو یونیورسال رنگ A2 استرس انقباضی کم مقاوم در برابر سایش پالیش پذیری آسان و درخشش بسیار عالی

کامپوزیت فلو سارمکو یونیورسال رنگ Saremco A3

1/230/000 تومان
کامپوزیت فلو سارمکو رنگ A3 یونیورسال استرس انقباضی کم مقاوم در برابر سایش پالیش پذیری آسان و درخشش بسیار عالی

کامپوزیت فلو سارمکو یونیورسال رنگ Saremco A3OP

1/230/000 تومان
کامپوزیت فلو سارمکو رنگ A3OP یونیورسال استرس انقباضی کم مقاوم در برابر سایش پالیش پذیری آسان و درخشش بسیار عالی

کامپوزیت فلو سارمکو یونیورسال رنگ Saremco B1

1/230/000 تومان
کامپوزیت فلو سارمکو رنگ B1 یونیورسال استرس انقباضی کم مقاوم در برابر سایش پالیش پذیری آسان و درخشش بسیار عالی

کامپوزیت فلو سارمکو یونیورسال رنگ Saremco C2

1/230/000 تومان
کامپوزیت فلو سارمکو رنگ C2 یونیورسال استرس انقباضی کم مقاوم در برابر سایش پالیش پذیری آسان و درخشش بسیار عالی