در حال نمایش 12 نتیجه

کیت 210 عددی ماتریس سکشنال آسورت Fusion 3D گریسون Garrison

18/300/000 تومان
کیت 210 عددی ماتریس سکشنال آسورت Fusion 3D گریسون Garrison کیت 210 عددی شامل: 50 عدد ماتریکس FX100 50 عدد

کیت 420 عددی ماتریس سکشنال آسورت Fusion 3D گریسون Garrison

34/100/000 تومان
کیت 420 عددی ماتریس سکشنال آسورت Fusion 3D گریسون Garrison کیت 420 عددی شامل: 100 عدد ماتریکس FX100 100 عدد

ماتریس سکشنال آسورت Fusion 3D (FX100-M) گریسون Garrison

4/200/000 تومان
ماتریس سکشنال آسورت Fusion 3D (FX100-M) گریسون Garrison ارتفاع ماتریکس: 4.4 میلی متر بسته 50 عددی   ماتریس سکشنال کرو

ماتریس سکشنال آسورت Fusion 3D (FX100) گریسون Garrison

7/500/000 تومان
ماتریس سکشنال آسورت Fusion 3D (FX100) گریسون Garrison ارتفاع ماتریکس: 4.4 میلی متر بسته 100 عددی   ماتریس سکشنال کرو

ماتریس سکشنال آسورت Fusion 3D (FX150-M) گریسون Garrison

4/200/000 تومان
ماتریس سکشنال آسورت Fusion 3D (FX150-M) گریسون Garrison ارتفاع ماتریکس: 4.1 میلی متر 6.0 میلی متر با اکستنشن بسته 30

ماتریس سکشنال آسورت Fusion 3D (FX150) گریسون Garrison

7/500/000 تومان
ماتریس سکشنال آسورت Fusion 3D (FX150) گریسون Garrison ارتفاع ماتریکس: 4.1 میلی متر 6.0 میلی متر با اکستنشن بسته 60

ماتریس سکشنال آسورت Fusion 3D (FX175-M) گریسون Garrison

4/200/000 تومان
ماتریس سکشنال آسورت Fusion 3D (FX175-M) گریسون Garrison ارتفاع ماتریکس: 5.6 میلی متر بسته 50 عددی   ماتریس سکشنال کرو

ماتریس سکشنال آسورت Fusion 3D (FX175) گریسون Garrison

7/500/000 تومان
ماتریس سکشنال آسورت Fusion 3D (FX175) گریسون Garrison ارتفاع ماتریکس: 5.6 میلی متر بسته 100 عددی   ماتریس سکشنال کرو

ماتریس سکشنال آسورت Fusion 3D (FX200-M) گریسون Garrison

4/200/000 تومان
ماتریس سکشنال آسورت Fusion 3D (FX200-M) گریسون Garrison ارتفاع ماتریکس: 6.6 میلی متر بسته 50 عددی   ماتریس سکشنال کرو

ماتریس سکشنال آسورت Fusion 3D (FX200) گریسون Garrison

7/500/000 تومان
ماتریس سکشنال آسورت Fusion 3D (FX200) گریسون Garrison ارتفاع ماتریکس: 6.6 میلی متر بسته 100 عددی   ماتریس سکشنال کرو

ماتریس سکشنال آسورت Fusion 3D (FX300-M) گریسون Garrison

4/200/000 تومان
ماتریس سکشنال آسورت Fusion 3D (FX300-M) گریسون Garrison ارتفاع ماتریکس: 6.0 میلی متر 8.7 میلی متر با اکستنشن بسته 30

ماتریس سکشنال آسورت Fusion 3D (FX300) گریسون Garrison

7/500/000 تومان
ماتریس سکشنال آسورت Fusion 3D (FX300) گریسون Garrison ارتفاع ماتریکس: 6.0 میلی متر 8.7 میلی متر با اکستنشن بسته 60