در حال نمایش 9 نتیجه

ماتریکس سکشنال SM100 گریسون Garrison

6/600/000 تومان
ماتریکس سکشنال SM100 گریسون Garrison ارتفاع: 4.6 میلیمتر پهنا: 1.55 میلیمتر طول: 14.85 میلیمتر بسته 100 عددی  

ماتریکس سکشنال SM150 گریسون Garrison

6/600/000 تومان
ماتریکس سکشنال SM150 گریسون Garrison ارتفاع: 3.8 میلیمتر با اکستنشن: 5.4 میلیمتر پهنا: 1.74 میلیمتر طول: 12.7میلیمتر بسته 60 عددی

ماتریکس سکشنال SM175 گریسون Garrison

6/600/000 تومان
ماتریکس سکشنال SM175 گریسون Garrison ارتفاع: 5.4 میلیمتر پهنا: 1.6 میلیمتر طول: 15.67 میلیمتر بسته 100 عددی  

ماتریکس سکشنال SM200 گریسون Garrison

6/600/000 تومان
ماتریکس سکشنال SM200 گریسون Garrison ارتفاع: 5.4 میلیمتر پهنا: 1.6 میلیمتر طول: 15.67 میلیمتر بسته 100 عددی  

ماتریکس سکشنال SM300 گریسون Garrison

6/600/000 تومان
ماتریکس سکشنال SM300 گریسون Garrison ارتفاع: 6.4 میلیمتر با اکستنشن: 8.6 میلیمتر پهنا: 1.51 میلیمتر طول: 14.33 میلیمتر بسته 60

ماتریکس سکشنال سری B100 گریسون Garrison

4/900/000 تومان
ماتریکس سکشنال سری B100 گریسون Garrison ارتفاع: 4.6 میلیمتر پهنا: 1.5 میلیمتر طول: 12.73 میلیمتر بسته 100 عددی  

ماتریکس سکشنال سری B150 گریسون Garrison

4/900/000 تومان
ماتریکس سکشنال سری B150 گریسون Garrison ارتفاع: 3.8 میلیمتر پهنا: 1.54 میلیمتر با اکستنشن: 5.4 میلیمتر طول: 12.73 میلیمتر بسته

ماتریکس سکشنال سری B200 گریسون Garrison

4/900/000 تومان
ماتریکس سکشنال سری B200 گریسون Garrison ارتفاع: 6.4 میلیمتر پهنا: 1.24 میلیمتر طول: 14.22 میلیمتر بسته 100 عددی  

ماتریکس سکشنال سری B300 گریسون Garrison

4/900/000 تومان
ماتریکس سکشنال سری B300 گریسون Garrison ارتفاع: 6.4 میلیمتر با اکستنشن: 8.6 میلیمتر پهنا: 1.51 میلیمتر طول: 14.33 میلیمتر بسته