در حال نمایش 18 نتیجه

ریشه کش سانترال و پرمولر پایین Lower Incisors Premolars and Root Either Side Forceps Smart Instru

760/000 تومان
فورسپس مولر پایین دو طرف Lower Molars, Either Side Forceps Smart Instru جهت گرفتن دندان و لق کردن و کشیدن

فورسپس پرمولر بالا Upper Premolar Forceps Smart Instru

760/000 تومان
فورسپس پرمولر بالا Upper Premolar Forceps Smart Instru جهت کشیدن دندان های پره مولر فک بالا ظرافت خاص در ساخت

فورسپس پرمولر و سانترال پایین Lower Canines and Premolars Forceps Smart Instru

760/000 تومان
فورسپس پرمولر و سانترال پایین Lower Canines and Premolars Forceps Smart Instru جهت گرفتن دندان و لق کردن و کشیدن

فورسپس ریشه کش بالا، کوتاه و باریک Upper Roots and Narrow Beaks Forceps Smart Instru

760/000 تومان
فورسپس ریشه کش بالا، کوتاه و باریک Upper Roots and Narrow Beaks Forceps Smart Instru جهت گرفتن دندان و لق

فورسپس سانترال و کناین بالا Upper Incisors and Canines Forceps Smart Instru

760/000 تومان
فورسپس سانترال و کناین بالا Upper Incisors and Canines Forceps Smart Instru جهت گرفتن دندان و لق کردن و کشیدن

فورسپس عقل بالا Upper Wisdom Teeth Forceps Smart Instru

760/000 تومان
فورسپس عقل بالا Upper Wisdom Teeth Forceps Smart Instru جهت گرفتن دندان و لق کردن و کشیدن آن مخصوص کشیدن

فورسپس عقل پایین Lower Wisdom Teeth Forceps Smart Instru

760/000 تومان
فورسپس عقل پایین Lower Wisdom Teeth Forceps Smart Instru جهت گرفتن دندان و لق کردن و کشیدن آن مخصوص کشیدن

فورسپس مولر بالا چپ Upper Molars Left Forceps Smart Instru

760/000 تومان
فورسپس مولر بالا چپ Upper Molars Left Forceps Smart Instru جهت گرفتن دندان و لق کردن و کشیدن آن مخصوص

فورسپس مولر بالا راست Upper Molars Right Forceps Smart Instru

760/000 تومان
فورسپس مولر بالا راست Upper Molars Right Forceps Smart Instru جهت گرفتن دندان و لق کردن و کشیدن آن مخصوص

فورسپس مولر پایین دو طرف Lower Molars, Either Side Forceps Smart Instru

760/000 تومان
فورسپس مولر پایین دو طرف Lower Molars, Either Side Forceps Smart Instru جهت گرفتن دندان و لق کردن و کشیدن

قلم کامپوزیت 1.8-1.2 هیدمن با دسته هالو Composite Instrument Heidman Spatula Rigid Smart Instru

570/000 تومان
قلم کامپوزیت 1.8-1.2 هیدمن Composite Instrument Heidman Spatula Rigid Smart Instru  جهت پخش کردن کامپوزیت روی دندان مقاوم در برابر

قلم کامپوزیت 2.0-2.0 هیدمن با دسته هالو Composite Instrument Heidman Spatula Rigid Smart Instru

570/000 تومان
قلم کامپوزیت 2.0-2.0 هیدمن با دسته هالو Composite Instrument Heidman Spatula Rigid Smart Instru  جهت پخش کردن کامپوزیت روی دندان

قلم کامپوزیت 2.0-2.0 هیدمن با دسته هالو Composite Instrument Heidmann Smart Instru

570/000 تومان
قلم کامپوزیت 2.0-2.0 هیدمن با دسته هالو Composite Instrument Heidmann Smart Instru  جهت پخش کردن کامپوزیت روی دندان مقاوم در

قلم کامپوزیت 2.1-1.8 فریدمن با دسته هالو Composite Instrument Freedman Smart Instru

570/000 تومان
قلم کامپوزیت 2.1-1.8 فریدمن با دسته هالو Composite Instrument Freedman Smart Instru  جهت پخش کردن کامپوزیت روی دندان مقاوم در

قلم کامپوزیت 2.5-2.0 وستکو با دسته هالو Composite Instrument Westco Smart Instru

570/000 تومان
قلم کامپوزیت 2.5-2.0 وستکو با دسته هالو Composite Instrument Westco Smart Instru  جهت پخش کردن کامپوزیت روی دندان مقاوم در

قلم کامپوزیت 2.5-2.5 هیدمن با دسته هالو Composite Instrument Heidmann Smart Instru

570/000 تومان
قلم کامپوزیت 2.5-2.5 هیدمن با دسته هالو Composite Instrument Heidmann Smart Instru  جهت پخش کردن کامپوزیت روی دندان مقاوم در

قلم کامپوزیت 3.0-2.0 هیدمن با دسته هالو Composite Instrument Universal Smart Instru

570/000 تومان
قلم کامپوزیت 3.0-2.0 هیدمن با دسته هالو Composite Instrument Universal Smart Instru  جهت پخش کردن کامپوزیت روی دندان مقاوم در

قلم کامپوزیت 3.0-2.5 فریدمن با دسته هالو Composite Instrument Freedman Smart Instru

570/000 تومان
قلم کامپوزیت 3.0-2.5 فریدمن با دسته هالو Composite Instrument Freedman Smart Instru  جهت پخش کردن کامپوزیت روی دندان مقاوم در