در حال نمایش 5 نتیجه

کامپوزیت میکروهیبریدی رنگ A1 مروابن Morva Ceram Microhybrid Composite

295/000 تومان
کامپوزیت میکروهیبریدی رنگ A1 مروابن Morva Ceram Microhybrid Composite مقاوم مانند دندان واقی دارای میزان فیلر بالا قابلیت پالیش پذیری

کامپوزیت میکروهیبریدی رنگ A2 مروابن Morva Ceram Microhybrid Composite

295/000 تومان
کامپوزیت میکروهیبریدی رنگ A2 مروابن Morva Ceram Microhybrid Composite تیوب 4گرم کامپوزیت یونیورسال میکروهیبرید رنگ A2 مقاوم مانند دندان واقی

کامپوزیت میکروهیبریدی رنگ A3 مروابن Morva Ceram Microhybrid Composite

295/000 تومان
کامپوزیت میکروهیبریدی رنگ A3 مروابن Morva Ceram Microhybrid Composite تیوب 4گرم کامپوزیت یونیورسال میکروهیبرید رنگ A3 مقاوم مانند دندان واقی

کامپوزیت میکروهیبریدی رنگ BL1 مروابن Morva Ceram Microhybrid Composite Morvabon

395/000 تومان
کامپوزیت میکروهیبریدی رنگ BL1 مروابن Morva Ceram Microhybrid Composite Morvabon تیوب 4گرم کامپوزیت یونیورسال میکروهیبرید رنگ BL1 مقاوم مانند دندان

کامپوزیت میکروهیبریدی رنگ BL2 مروابن Morva Ceram Microhybrid Composite

395/000 تومان
کامپوزیت میکروهیبریدی رنگ BL2 مروابن Morva Ceram Microhybrid Composite تیوب 4گرم کامپوزیت یونیورسال میکروهیبرید رنگ BL2 مقاوم مانند دندان واقی