نمایش 1–12 از 17 نتیجه

کامپوزیت سارمکو ونیر رنگ -SW

1/590/000 تومان
کامپوزیت سارمکو ونیر رنگ SW- استرس انقباضی کم(4.2mpa) انقباض حجمی کم (2.2vol%) مقاوم در برابر نور یونیت تا هفت دقیقه

کامپوزیت سارمکو ونیر رنگ ++SW

1/590/000 تومان
کامپوزیت سارمکو رنگ ++SW / رنگ ونیر استرس انقباضی کم(4.2mpa) انقباض حجمی کم (2.2vol%) مقاوم در برابر نور یونیت تا

کامپوزیت سارمکو ونیر رنگ +SW

1/590/000 تومان
کامپوزیت سارمکو رنگ +SW / رنگ ونیر استرس انقباضی کم(4.2mpa) انقباض حجمی کم (2.2vol%) مقاوم در برابر نور یونیت تا

کامپوزیت سارمکو ونیر رنگ SW

1/590/000 تومان
کامپوزیت سارمکو ونیر رنگ SW استرس انقباضی کم(4.2mpa) انقباض حجمی کم (2.2vol%) مقاوم در برابر نور یونیت تا هفت دقیقه

کامپوزیت سارمکو یونیورسال رنگ A1

1/590/000 تومان
کامپوزیت سارمکو یونیورسال رنگ A1 استرس انقباضی کم(4.2mpa) انقباض حجمی کم (2.2vol%) مقاوم در برابر نور یونیت تا هفت دقیقه

کامپوزیت سارمکو یونیورسال رنگ A2

1/590/000 تومان
کامپوزیت سارمکو یونیورسال رنگ A2 استرس انقباضی کم(4.2mpa) انقباض حجمی کم (2.2vol%) مقاوم در برابر نور یونیت تا هفت دقیقه

کامپوزیت سارمکو یونیورسال رنگ A3

1/590/000 تومان
کامپوزیت سارمکو یونیورسال رنگ A3 استرس انقباضی کم(4.2mpa) انقباض حجمی کم (2.2vol%) مقاوم در برابر نور یونیت تا هفت دقیقه

کامپوزیت سارمکو یونیورسال رنگ A3.5/B4

1/590/000 تومان
کامپوزیت سارمکو یونیورسال رنگ A3.5/B4 کامپوزیت سارمکو یونیورسال رنگ IT (Incisal Transparent) ترنسلوسنت جهت ساخت دیواره پالاتال استرس انقباضی کم(4.2mpa)

کامپوزیت سارمکو یونیورسال رنگ A4

1/590/000 تومان
کامپوزیت سارمکو یونیورسال رنگ A4 کامپوزیت سارمکو یونیورسال رنگ IT (Incisal Transparent) ترنسلوسنت جهت ساخت دیواره پالاتال استرس انقباضی کم(4.2mpa)

کامپوزیت سارمکو یونیورسال رنگ B1

1/590/000 تومان
کامپوزیت سارمکو یونیورسال رنگ B1 استرس انقباضی کم(4.2mpa) انقباض حجمی کم (2.2vol%) مقاوم در برابر نور یونیت تا هفت دقیقه

کامپوزیت سارمکو یونیورسال رنگ B2

1/590/000 تومان
کامپوزیت سارمکو یونیورسال رنگ B2 کامپوزیت سارمکو یونیورسال رنگ IT (Incisal Transparent) ترنسلوسنت جهت ساخت دیواره پالاتال استرس انقباضی کم(4.2mpa)

کامپوزیت سارمکو یونیورسال رنگ B3

1/590/000 تومان
کامپوزیت سارمکو یونیورسال رنگ B3 کامپوزیت سارمکو یونیورسال رنگ IT (Incisal Transparent) ترنسلوسنت جهت ساخت دیواره پالاتال استرس انقباضی کم(4.2mpa)